LMM 2018
——
Contact Us
Shasha QiTel: +86-755-83654950E-mail: shasqi2222@cityu.edu.cn
Xiuyun SunTel: +86-10-85700465-286E-mail:editorialoffice_ijlmm@aliyun.com
Ying Zhu Tel: +86-755-83655370 E-mail: yingzh2224@cityu.edu.cn
Miao LiuTel: +86-10-85700465-285E-mail:editorialoffice_ijlmm@aliyun.com
Shuyu ChenTel: +86-755-23607432E-mail:shuyuc2222@cityu.edu.cn

Financial contact


Peng LiTel: +86-755-83651917 E-mail: lipeng2222@cityu.edu.cn